Monthly Archives: June 2016

Resetting Intuitions: 4 Global Forces that are Breaking Trends领导人不能不知的世界四大改变

[vc_row type=”in_container” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/2″][vc_column_text]Resetting Intuitions: 4 Global Forces that are Breaking Trends This is an age of surprises and breakthroughs—just when you think you know how the world works, things happen to overturn our presumptions. Let me show you two examples: The United States celebrates Cyber Monday after […]

Positivity,by Dato’ Sri Jessy Lai

Dato Seri Jessy Lai Chai Shuang / Yun - Contact Me or Mon Space

积极的态度会带来积极的结果,因为态度是具有感染力的。 Jījí de tàidù huì dài lái jījí de jiéguǒ, yīnwèi tàidù shì jùyǒu gǎnrǎn lì de A positive attitude will have positive results,because attitudes are contagious. 【积极】 人生不如意之事十之八九,我们无法改变,纵使如此,我们依然要保持笑容,因为,生活还要继续;因为,磨难也是生活的一部分,并不足惧,重要的是我们的心态。不管生活多么卑微,都要积极地面对,一个人具有了积极的心态,才能抛却一切痛苦和烦恼,使一切的不如意,都烟消云散,才会对自己生活的环境更加热爱,自然就会心情舒畅,乐在其中,更充分展现自己的聪明智慧,所处的环境也必然会有好的改变。 Life will never get tired of hurling lemons at us—that is something that we cannot change. What we need to do is to keep smiling, because […]

Success,by Dato’ Sri Jessy Lai

Dato Seri Jessy Lai Chai Shuang / Yun - Contact Me or Mon Space

不要用我的成功来评价我,用我跌倒又爬起来的次数来评价我。 Bùyào yòng wǒ de chénggōng lái píngjià wǒ, yòng wǒ diédǎo yòu pá qǐlái de cì shǔ lái píngjià wǒ Do not judge me by my successes, judge me by how many times I fell down and got back up again. 【成功】 前南非总统曼德拉曾说:“不要用我的成功来评价我,用我跌倒又爬起来的次数来评价我。” 在人生的道路上,难免都会遭受到打击、跌倒,但在面对人生低潮时,态度就决定一切。有些人可以很快站起来,依旧乐观,努力前行,有些人则是每失败一次,自信心就磨损一次,最后变得很没自信,从此一蹶不振。 千万别因为你屡遭失败而放弃自己,别以失败来衡量自己绝对不会再有成功的机会,就算别人认为你屡屡失败而不看好你,只要你坚信自己是对的,那就请你继续下去,世界上许多成功的人就是因为一份坚持,最后尝到成果甜美的果实。 从来不跌倒不算光彩,每次跌倒后能再站起来,才是最大的荣耀。 Nelson Mandela once said: “Do not judge me […]

Majlis Buka Puasa Bersama Anak Yatim Dan Janda Mon Space集团主办开斋慈善宴会

赖彩云 Jessy Lai Chai Yun-majlis buka pusa bersama anak yatim dan janda
[vc_row type=”in_container” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/2″][vc_column_text]Mon Space CEO Celebrates Ramadan Month with Orphans Fancy decorations in the house, fun and games, the smell of freshly baked cookies and a house filled with family members and laughter. This is how many of us remember festive seasons. But not all of us […]

Courage,by Dato’ Sri Jessy Lai

Dato Seri Jessy Lai Chai Shuang / Yun - Contact Me or Mon Space

生活最大的荣耀不在于从未跌倒,而是每次跌倒后再站起来。 Shēnghuó zuìdà de róngyào bù zàiyú cóng wèi diédǎo, ér shì měi cì diédǎo hòu zài zhàn qǐlái The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. 【勇气】 不要害怕失败,因为失败是家常便饭,怕的是因失败而失去斗志、失去再次接受挑战的勇气。 每个人只有一次的机会活出自己的人生,人生永远没有办法倒带,已经发生的事情便无法再重来,事情一旦发生、时间一旦过了,就无法再重来,所以跌倒了更应该迅速爬起来。 别将挫折当成一种麻烦,它给予你机会成长茁壮,每个人的一生当中,会遇到各种困难与挫折,有时候甚至会意外的跌倒几次,所谓的人生,就是必须懂得和这些困难和挫折共处,因为它们是迈向成功大道的必经之路。 人生即使突然跌倒了,再站起来,就是一种成长。 Failures should not worry us, they are just part and parcel of life. What […]

Gratitude,by Dato’ Sri Jessy Lai

Dato Seri Jessy Lai Chai Shuang / Yun - Contact Me or Mon Space

事情在好起来之前,总会变得更坏。经历这个过程后,请记住谁把你拖下水,又是谁把你拉上岸。 Shìqíng zài hǎo qǐlái zhīqián, zǒng huì biàn dé gèng huài. Jīnglì zhège guòchéng hòu, qǐng jì zhù shuí bǎ nǐ tuō xiàshuǐ, yòu shì shuí bǎ nǐ lā shàng’àn Things will get worse before they get better.But when they do, remember who put you down, and who helped you up. 【知恩】 在一切变好之前,我们总要经历一些不开心的日子,不要因为一点瑕疵而放弃一段坚持,即使没有人为你鼓掌,也要优雅的谢幕,感谢自己认真的付出。 而在你最失意的时候,你总会遇见一些隔岸观火,嘲笑你的人,但请你别动怒,将这些嘲笑华为你前进的动力,他日成功了,也请不要回过头嘲笑这些人,你只需优雅的微笑就好,记住,气度很重要。 […]

TED Tips to Help You Persuade Anyone at Work TED 4贴士让你说服人心

赖彩云 Jessy Lai Chai Yun-TedTalks
[vc_row type=”in_container” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/2″][vc_column_text]TED Tips to Help You Persuade Anyone at Work I wonder how many readers of this blog have watched a TED talk? I am a loyal TED fan myself, and often draw great inspiration from their talks. More importantly though, I watch these speeches to […]

Learn ,by Dato’ Sri Jessy Lai

Dato Seri Jessy Lai Chai Shuang / Yun - Contact Me or Mon Space

采取学生的态度,绝不要因为太有成就而不发问,更别因为知道得太多而不学习新知。 Cǎiqǔ xuéshēng de tàidù, jué bùyào yīnwèi tài yǒu chéngjiù ér bù fāwèn, gèng bié yīn wéi zhīdào dé tài duō ér bù xuéxí xīnzhī Take the attitude of a student. Never be too big to ask questions, and never know too much to learn something new. 【新知】 学习新知很重要,人不能因为攀上了高峰而怠惰,不思进取。一个聪明的人时刻会有一种强烈的求知欲望,尤其在换将转变,事情不再一样时,就会要学习才能应变环境,否则能力有限,自然会被淘汰出局,这句说明了进修的重要性,它是曾增进知识能力的途径。 当然,好的领袖未必是要高学历,但勤奋自修,随时吸收最新资讯,不断学习,同样也能为你带来成功。 It is important to […]

A New Industrial Revolution Is Coming: Are We Ready? 东盟准备好了吗?

赖彩云 Jessy Lai Chai Yun-new industry
[vc_row type=”in_container” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/2″][vc_column_text]A New Industrial Revolution Is Coming: Are We Ready? The new wave of economic progression, especially in the tech industry, is projected to take Asia by storm and transform the way we live. Many economists and publications have predicted that there will be a huge […]

Control,by Dato’ Sri Jessy Lai

Dato Seri Jessy Lai Chai Shuang / Yun - Contact Me or Mon Space

人生如同电影,写自己的结局,持续相信,继续演出。 Rénshēng rútóng diànyǐng, xiě zìjǐ de jiéjú, chíxù xiāngxìn, jìxù yǎn Life’s like a movie, write your own ending. Keep believing, keep pretending. 【掌控】 人生故事的结局自己绝对能掌控,人定胜天。我们的人生不一场任人操纵的布偶戏,我们才是自己人生的主人,我们能清楚的规划自己的生活,实现自己的理想,相信自己一定能活出不平凡的自己,我们应该坚信自己绝对能谱写属于自己的灿烂结局,并勇敢继续走下去,直到生命的最后一刻。 You have control over your life and fate. Our lives are not manipulated by anyone else, and only we can take complete ownership over it. We can plan our […]